Tien Geboden

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: Tien_Geboden.pdf

Het Kruis in de Geboden

Er zijn twee categorieën in de tien geboden: vier voor God en zes voor ons gedrag ten opzichte van onze naaste. Als ze in de juiste richting zijn georiënteerd, verschijnt er een kruis. Het belangrijkste gebod staat natuurlijk bovenaan. Daarbij wordt het kruis ondersteund door het vierde gebod: denk aan de sabbat en houd deze heilig.

Exo 31:13 Gij nu, spreek tot de kinderen van Israël, zeggende: Gij zult mijn sabbatten onderhouden; want dit is een teken tussen Mij en tussen jullie, door uw generaties heen; zodat ieder weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt.

Klik op de afbeelding on het te vergroten

Download PDF: Tien_Geboden_II.pdf

Het Nieuwe Testament en de Geboden houden

Mat 5:19  Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbinden, en de mensen zo zal geleerd hebben, die zal de minste zijn in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelfde zal doen en leren, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Mat 19:17  En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.
Mar 10:19  Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; gij zult niemand te kort doen; eer uw vader en uw moeder.
Luk 18:20  Gij weet de geboden: Gij zult geen overspel doen; gij zult niet doden; gij zult niet stelen; gij zult geen valse getuigenis geven; eer uw vader en uw moeder.
Joh 14:15  Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.
Joh 14:21  Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.
Joh 15:10  Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
1 Kor 7:19  De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.
Kol 2:22  Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen
1.Thes 4:2  Want gij weet, wat bevelen wij u gegeven hebben door den Heere Yeshua.
Tit 1:14  En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.
1.Joh 2:3  En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
1.Joh 2:4  Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet
1.Joh 3:22  En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.
1.Joh 3:24  En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.
1.Joh 5:2  Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
1.Joh 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

1.Joh 5:9  Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.

2.Joh 1:6  En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.
Opn 12:17  En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Yeshua hebben.
Opn 14:12  Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Yeshua.
Opn 22:14  Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. (7e Zegen in Openbaring)

Yeshua verloste ons van de VLOEK van de Wet:

Gal 3:10  Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.
Gal 3:13  Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

Door het offer van Yeshua, zijn bloed dat ons verlost van de doodstraf, zijn we niet langer onder de wet. We zijn erin.