Spiritueel Israel

Click on the image to enlarge

Download PDF: Spiritueel_Israel.pdf 1. Takken van de Olijfboom
  • Rom 11:17 Indien nu enkele takken weggebroken zijn, en gij als wilde loot daartussen geënt bent en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen
  • Rom 11:19 Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden.
  • Rom 11:23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden: God is immers bij machte hen opnieuw te enten.
  • Rom 11:24 Want indien gij uit de wilde olijf, waar gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden?
 2. Erfgenamen van de belofte aan Abraham
  • Gal 3:9 Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham.
  • Gal 3:14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jesus Christusopdat wij de belofte van de Heilige Geest ontvangen zouden door het geloof.
  • Gal 3:16 Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn nazaten. Hij zegt niet: en aan zijn nazaten, in het meervoud, maar in het enkelvoud: een aan uw nazaat; dat wil zeggen aan Christus.
  • Gal 3:18 Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte En juist door een belofte heeft God aan Abraham Zijn gunst bewezen.
  • Gal 3:29 Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij een nazaat van Abraham en naar de belofte erfgenamen.
 3. De Israel van God
  • Mat 21:43  Daarom zeg ik u dat het Koninkrijk van God van u weggenomen zal worden en het zal gegeven worden aan een volk dat de vruchten daarvan opbrengt.
  • Rom 2:28 Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is en dat is niet besnijdenis: wat uiterlijk aan het vlees geschiedt
  • Rom 2:29 Maar hij is een Jood die het in het verborgen is en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Heilige Geest, niet naar de letter (van de wet).
  • Eph 2:12 dat toen u zonder Christus was, uitgesloten van het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld was.
  • Rom 9:6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn.
  • Rom 9:7 Noch omdat zij Abrahams nazaat zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Isaak zal u het nageslacht genoemd worden.
  • Rom 9:8 Dat is, niet de kinderen van het vlees, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen van de belofte worden als nageslacht gerekend.
  • Gal 6:16 En zovelen als er naar deze regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israel van God.
 4. Het Lichaam van Christus, de Kerk van God
  • Het Lichaam van Christus begon als een Joodse kerk
  • Yeshua, de discipelen, the apostelen, waren alle Joods
  • Na de steniging van Stefanus, werd de focus verlegd naar de heidenen (Goyim=niet-Joods), Handelingen 7:54
  • Peter kreeg een visioen om ‘onrein vlees te eten’, Handelingen 10:9
  • De uitleg was om om te gaan met de ‘onreine’ heidenen. Handelingen 10:41 and Handelingen 11:11-12
  • Petrus ging oostwaarts
  • Paul ging westwaarts