Start

Klik op de afbeelding on het te vergroten


Zach 4:11 Ik nam het woord en vroeg Hem: Wat zijn die twee olijfbomen, rechts en links van de kandelaar ?
Zach 4:12 Andermaal nam ik het woord en vroeg Hem: Wat betekenen de twee olijftakken, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten?
Zach 4:13 En Hij sprak tot mij, zeggende: Weet gij niet, wat deze zijn? En ik zeide: Neen, mijn Heere!
Zach 4:14 Toen zeide Hij: Deze zijn de Twee Gezalfden, die vóór de Here der ganse aarde staan.
Download PDF: De_Twee_Gezalfden.pdf

Welkom bij 70weeks.net. Deze website is gewijd aan het bestuderen van de bijbel, ervan uitgaande dat alles wat erop staat waar is en van toepassing is op alle gelovigen van vandaag. Het doel van deze website is niet om te suggereren dat alles wat hier wordt gezegd waar is of dat het allemaal al is bedacht: in feite is dit niet zo. Deze website deelt de studies van de Heilige Bijbel en is onderhevig aan verandering door begrip. Dit zou kunnen betekenen dat de uitspraken hier niet overeenkomen met die van u.

1Th 5:21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

Deze website levert studie materiaal dat verzameld is in de laatste jaren. Deels gebaseerd op informatie en lezingen van bestaande prekers en sprekers, christelijke studie kanalen en mijn eigen interpretaties.

De naam 70weeks is gekozen op basis van mijn studies naar de betekenis van Daniel 9:24-27: ik ben overtuigd dat een groot deel van de christelijke wereld deze passage foutief interpreteert. Met name verzen 26 en 27: de passage “na die twee en zestig weken” is vrijwel nooit samenhangend uitgelegd en de passage “en in de helft der week” uit vers 27 wordt uitgelegd als het midden van een seven-jarige ‘grote verdrukking’ … die nog moet komen. In mijn optiek, de 70-week profetie moet als volgt worden uitgelegd:

  1. De 70 weken zijn vast blok in tijd: een aaneengesloten period van 490 jaar, i.e. geen ongedefinieerde gaten of verschuivingen. Dat zou het begrip ‘bestemd’ ondermijnen.
  2. Deze tijd bestemt de tijd die God aan Daniel onthult als de tijd die is gereserveerd voor het Israëlische volk om zich voor te bereiden op de komst van de Heiland, en de komst van het Koninkrijk van God.(Mark 1:15)
  3. Gegeven dat de dood van Yeshua plaats had in een tijdsspanne van ongeveer 26-31AD en de tijd tot zijn salving is 483 jaar (of 69 weken van jaren), wordt een periode bereikt van 458 to 453BC. Ten tweede, bekend is dat Arthahsasta aan de macht kwam in 465BC. Ook bekend is dat het “woord voor de wederopbouw van Jerusalem” of “het bevel van Arthahsasta” uitgevaardigd werd in het zevende jaar van de regeerperiode van Arthahsasta (Ezra 7:7). We kunnen dus met redelijke zekerheid veronderstellen dat dit bevel in 458BC uitgevaardigd werd.
  4. Hoewel we weten dat de weken in Daniel 9 moeten worden vertaald naar weken en dagen van jaren, vers 26 springt uit de band met dat principe. Als de Messiah wordt gezalfd na 69 weken, hoe kan Hij dan na 62 weken (in vers 26) worden omgebracht ? Deze vers begint met “En” dus misschien moeten we de weken in verzen 26 en 27 aanzien als echte weken.

    “En na 69 weken, dan na 62 echte weken”, in de volgende week (63), wordt de Messiah omgebracht, in het midden van de week, een woensdag. Zie ook Pascha Week voor verdere details.

  5. De kruisiging is de volbrenging van een belofte, gemaakt in het Hof van Eden: Hij zal naar de aarde komen en de hoogste prijs voor onze zonden betalen: Zijn leven, Zijn offer, Zijn bloed. Dit is het verbond dat wordt bevestigt en versterkt: het eeuwige Evangelie. Niet een verbond met de antichrist of zoiets. Daniel legt de gebeurtenissen uit die van belang zijn voor de komst van de Messiah en niet iemand anders.
  6. Yeshua’s dood maakt de noodzaak voor vlees en drink offers overbodig. Het is juist een zonde om daar mee door the gaan: het offer van Yeshua maakt een einde aan dierenoffers voor de vergeving van onze zonden. Hij is het ultieme en laatste offer. Hij neemt ook de straf op zich: de doodstraf. De wet verandert niet: slechts de offers en de straf worden vervangen door het werk van Jesus aan het kruis. Mattheus 5:17: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; “Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen”. En wat Paul zegt in Romeinen 6:23: “Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Yeshua, onzen Heere”.
  7. Wanneer Stephanus wordt gestenigd (Hand 7:54-60) in 33/34AD, 490 jaar na het bevel van Arthahsasta, loopt de proeftijd voor het volk van Israel af. De Apostelen richten hun activiteiten vanaf dat moment bijna uitsluitend op de verspreiding van het Evangelie onder de heidenen (Goyim = niet Joden). Petrus krijgt een visioen (Hand 10:9-48) waarin God hem duidelijk maakt zo te doen. Yehovah’s kerk gaat verder en groeit door de aktiviteiten van de apostelen.

Om deze punten te visualiseren, zie Tijdassen Samengebracht.

Elke zijde op deze website heeft een PDF, die voor een ieder vrij is voor download. Yeshua’s genade is ook gratis.
Het enige wat je moet doen is je zonden belijden en in Hem te geloven.